Herning Historie

Aftægtkontrakt fra Ørnhøj, 1896.

Aftægtskontrakt var en særlig forsørgelseskontrakt, der blev indgået ved overdragelsen af en landejendom.

Den, der overtog ejendommen skulle give den tidligere ejer og hans hustru underholdning så længe de levede. En sådan kontrakt blev sat til værdi og denne værdi ganget med fem var størrelsen på den prioritet, som skulle tinglyses som en første prioritet på ejendommen.
Som regel blev aftægtsfolkene boende på ejendommen. Det var en form for ejerskifte, der var meget brugt, men som desværre ofte gav anledning til splid.
Nogen af de første, der byggede huse i Ørnhøj var ældre landmænd, der foretrak at bo i byen i stedet for at gå på aftægt. Der var meget forskel på de forskellige aftægtskontrakter, afhængig at gårdens størrelse og de økonomiske muligheder.
Som eksempel gengives her den aftægtskontrakt som Anton Halkjær underskrev da han i 1898 overtog Store Halkjær og fik sin svigermor Karen Halkjær på aftægt.
Det er en meget dyr kontrakt og Karen levede i 21 år.

Aftægtskontrakt:

Som et vederlag for den mig idag af min svigermoder, Christen Lindberg Jensens Enke, Karen Nielsen tilskjødede, nedenfor nærmere betegnede Ejendom, Halkjærgaard i Nørre Omme, forpligter, jeg Anton Marinus Madsen, mig til at yde hende følgende Aftægt:

1. Søndre Ende af det nuværende Stuehus eller i en Tilbygning til samme ind¬retter jeg en god og forsvarlig Bolig med Kakkelovn og Komfur, Bræddegulv, Vask og Hylder, hvilken Bolig jeg til enhver Tid holder godt vedlige. Boligen skal være fire Fag i Længden.

2. Ved Indflytningen i denne Bolig modtager Aftægtskonen af Gaardens Indbo alt, hvad hun skjønner passende og nødvendigt til sin Husholdning.

3. Af Gaardens Have er Halvparten forbeholdt Aftægtskonen, og den Gjødning, hun bruger til Haven, tager hun af Gaardens Mødding. Havepladsen skal jeg holde hegnet og dyrket, men Frø og Planter leverer hun selv.

4. Aftægtskonen har Ret til uhindret Færdsel i Gaarden og paa dens Mark samt Afbenyttelse af Brønden med Redskaber som jeg altid skal holde i forsvarlig Stand.

5. I denne Aftægtsbolig yder jeg hende aarlig saa længe hun lever:

Med Halvdelen forud hver 1. Maj og 1. Nov.

 • 2 1/2 Tønde Rug,
 • 1 1/2 tønde Byg,
 • 2 Tønder Kartofler,
 • 16 Pund fedt fersk Oxekjød,
 • 8 Pund Risgryn
 • og kontant 20 Kroner.

Hvert Efteraar:

 • at levere Faar eller Bede, vægtig 100 Pund, med dens Uld,
 • 48 Pund fersk Flæsk af Mellemsider,
 • 3 Pund Flomme,
 • 1/2 Skæppe Mellemsalt,
 • 1 Skæppe fint Salt,
 • 4 Pund Faareuld,
 • 3 Pund hvid Tvist Nr. 8. (til vævning),
 • 8 Pund Faaretalg, (til Lys),
 • 4 Potter Petrolium,
 • 1 snes Hvillinger
 • og 3 ferske Torsk,
 • samt en Fjerdingkar Kogeærter.

Med fjerdedelen forud ved hvert Kvartals Begyndelse:

 • 80 Pund Flormel.
 • 1. Pund Humle,
 • 6 Pund Kaffe,
 • 6 Pund Cikorie,
 • 8 Pund Kandis,
 • 2 Pund skaaren Melis,
 • 6 Pund Farin,
 • 6 Pund Sirup,
 • 4 Pund Sæbe,
 • 4 Pund Soda
 • og 12 Pund sød Ost.

Hver fjortende Dag i Sommerhalvaaret:

 • 10 friske Hønseæg.

Hver fjortende Dag i vinterhalvaaret:

 • 5 friske Hønseæg.

Hver af de store Højtider:

 • 1 Potte Brændevin.

Hver Uge:

 • 1 1/2 Pund nykjærnet Smør
 • og 3 Potter frisk Kjærnemælk.

Hver Morgen:

 • 2 Potter nymalket Mælk.
 • Paa Anfordring: Strøsand og Sengehalm i tilstrækkelig Mængde.

Hver Sommer i rette Bjærgningstid, frit tilført og anbragt i Hus paa et for Aftægtskonen bekvemt Sted:

 • 10.000 forsvarlige og tørre Klyner
 • og 6 Traver Lyng af Størrelse, 2 Alens Baand.

Alt ydes i forsvarlig Maal og Vægt og af god Beskaffenhed.

6. Jeg besørger hendes Korn til og hendes Mel fra Mølle, hendes Brød bagt og hendes 01 brygget naar hun forlanger og ved mit eget Ildebrændsel.

7.  Jeg yder hende Kjørsel til og fra Kirke mindst 12 Gange aarlig, og 2 Gange aarlig befordrer jeg hende paa andre Toure, dog ingen Tour over 8 løbende Mil, ligesom Befordringen paa disse Toure skal vente paa hende indtil 24 Timer paa det fremmede Sted.

I Tilfælde af Sygdom skal jeg hente og hjemkjøre Præst og Læge og hendes Medicin, ligesom jeg betaler Lægeløn og Lægemidler. Alle Kjørsler afgives med passende Fjedervogn.

8. I Sygdoms og Skrøbelighedstilfælde giver jeg Aftægtskonen omhyggelig Pleje, Tilsyn og Opsætning og holder rent om hende paa forsvarlig Maade.

9. I Fald Gaarden skifter Eier forhøjes den ovenfor, under femte Post fastsatte kontante Ydelse med 40 Kroner, altsaa til Sexti Kroner aarlig og Boligen skal da være af fem Fags Længde.

10. Aftægtskone har Ret til at flytte bort fra sin Bolig og Have men begge Dele skulle desuagtet vedblivende være til hendes Raadighed, i Fald hun atter vil tage den i Brug. Flytter hun bort maa hun medtage sit Indbo, men ikke kakkeloven og Komfur. Aftægten leveres in natura paa det tilflyttede Sted indenfor en Afstand af 2 Mil fra Halkjærgaard, med Halvdelen forud hver 1.Maj og 1. Novbr. med Undtagelse af Ydelserne efter 6. 7. og 8. Post samt Mælk og Ildebrændsel for hvilke Ydelser jeg svarer hende et kontant Vederlag af 100 Kroner aarlig, der betales halvaarsvis forud paa angivne Tider.

Vil Aftægts- konen atter flytte tilbage til sin Bolig, da skal dette ske til en 1. Maj eller 1.November efter forudgaaende FjerdingaarsVarsel.

11. Dør Aftægtskonen medens hun har Bolig paa Halkjærgaard, da bekoster jeg hendes hæderlige Jordefærd, mod at beholde hendes Løsøre som Vederlag. Dør hun i et Tidsrum, hvor hun er bortflyttet fra Gaarden, da bortfalder denne Pligt og Ret. Dog skal i alle Tilfælde Aftægtskonens Senge- og Gangklæder tilfalde hendes lovlige Arvinger til Deling.

12. Denne Aftægt, der efter Kapiteltakst og gengbare Pris anslaas til femaarlig Værdi – Begravelsen indbefattet – 2400 kr. udredes af mig og enhver, der efter mig bliver Eier af den mig i Dag tilskjødede Eiendom Halkjærgaard af Hovedejerlauget i Nørre Omme Sogn af Hartkorn under: Matr. Nr. 22a, 22g og 22h med Kongetiendeanpart, Bygninger, Besætning, Inventar, Avl, Gjødning og al anden indtægt, i hvilken Eiendom med dens Tilbehør og Assurance jeg herved giver første Prioritets Panteret for Aftægtsforpligtelsens skadesløse Opfyldelse i alle Madder, Idet jeg underkaster mig Retsforfølgning efter Forordningen af 25. Januar 1838.

Holstebro, den 5. Novbr. 1896.

Som Aftægtsyder: Anton Madsen

Karen Nielsen (m.f.p.)