Herning Historie

Aulum tekniske Skole

Efter af Håndværker- og Borgerforeningen i 1912 var stiftet, begyndte dens arbejde at sætte frugt. Der blev ved borgermødet d. 17. september, 1913, nedsat et tremandsudvalg, til at søge tanken om oprettelse af en teknisk skole, realiseret. Udvalget kom til at bestå af sadelmager, L. P. Larsen, tømrermester, A. Stengaard og snedkermester, C. Laugesen.

Opgaven løstes således at skolen trådte i virksomhed, allerede i november måned, samme år.

Skolens formål var at samle byens unge mennesker om aftenen, efter arbejdets ophør, til nyttig syssel, såsom tegning for håndværkslærlinge, dansk og regning for alle unge som kunne ønske sig at deltage. Samtidigt oprettedes en læsestue for den del af ungdommen, som ønskede at udvide horisonten, med god læsning.

Den første bestyrelse kom til at bestå af skræddermester M. Tholstrup, tømrermester J. A. Pedersen og snedkermester, C. Laugesen, med sidstnævnte som formand. Som lærere underviste J. A. Pedersen i tømrerfaget, murersvend Jens Knudsen (nu arkitekt i København) i geometri, og snedkermester C. Laugesen, i frihåndstegning.

Murermester, Knud Knudsen, kom på Statens tegnelærerkursus i København, for, efter endt uddannelse, at overtage stillingen som tegnelærer på Aulum tekniske skole. En stilling som han på fyldestgørende måde, bestred i 37 år, fra 1916-1953, til gavn og udvikling for mange håndværkslærlinge i Aulum, til trods for at Knudsen i mange år, også varetog direktør og bogholderposten, i Aulum sparekasse.

At det har været af interesse for den opvoksende ungdoms dygtiggørelse, fremgår af at de tre første år, måtte undervisningen foregå uden vederlag, da skolen først skulle bestå i tre år, for derved at bevise sin levedygtighed, inden man kunne opnå stats, amts eller kommunetilskud.

Som lærere i dansk, regning og skrivning, har først virket, lærer A. Simonsen, og derefter lærer Lausen, Skjerk, og senere forskellige lærere og vikarer. Det er med vemodige tanker at man nu må konstatere, at lovgivningsmagten i de senere år, har stillet så store krav til specialuddannelse og håndværkerlærere, at det er blevet nødvendigt at sende lærlinge til dagskoler i købstæderne, hvor lærerne til de forskellige fagklasser kun findes, ved de større skoler.

Det er denne omvæltning der har bevirket at de små tekniske aftenskoler, har måttet lukke, i hundredvis.

Men vi kan glæde os over at Aulum tekniske skole, i det forløbne, næsten halve hundredår, har øvet sin gerning ved at dygtiggøre den tids ungdom og daværende håndværkslærlinge, som siden har vist at de kunne tage håndværket op, og udøve en samfundsnyttig gerning.

Selv om det forannævnt går ud over de små tekniske skoler som blev oprettet for ca. 50 år siden, skal jeg ikke give utak til nutidens administrative kræfter, da tiderne jo forandrer sig. Vi må hilse med glæde, når hver tids mænd, forstår at tage tiden og dens krav op til overvejelse og udfoldelse, såvel på det tekniske, som på alle andre måder. Tiden står jo ikke stille, og derfor må vi heller ikke falde i staver over at noget af det man har værnet om, bliver afløst af noget andet, og mere passende til tidens krav.

Bestyrelsesmedlemmer

Nu da Aulum tekniske skole er slut, kan man gøre status over hvem der har administreret det i de nævnte 46 år;

År i Bestyrelsen År som formand
Automekaniker, Johs. Larsen 16
Tømrermester, Jens A. Pedersen 21 7
Smedemester, Valdemar Lund 23 5
Murermester Laurids Jensen 15 1
Smedemester, Nicolaj Nielsen 6
Installatør, Sigvald Hansen 8
Murermester Ejnar Prangsgaard 4
Tømrermester, Ivar Pedersen 4 3
Fabrikant, Aksel Karlsmose 4
Tømrer, Henry Madsen 2 2
Fabrikant, Hans Nielsen 4 3
Landpost, A. Lundsgaard 6 1
Skræddermester, M. J. Tholstrup 6
Tømrermester, Andreas Pedersen 5
Arkitekt, Jens Knudsen 3
Smedemester, Johs Lund 3
Boghandler, J. P. Christensen 2
Entreprenør, Marius Nielsen 2
Skræddermester Johannes Pedersen 2
Gartner, Lars Killerich 3
Murermester, Anders Bækgaard 3
Tømrermester, Johannes Danielsen 4
Frisør, Gunner Saaby Nielsen 4
Cementstøber, Niels B. Nielsen 5
Tømmerhandler, Chr. Laugesen 31 22

Festsang

(Forfattet af S. Lundsgaard, Aulum, ifm. Vestjyske Tekniske Skolers sommersammenkomst, og udstilling d. 12. juni, 1938)

Melodi; Langt højere bjerge…

1. Når vestjyske tekniske skoler i dag
er samlet i Aulum til stævne
så byder vi alle, som kom i vort lag
Velkommen – og nu vil vi nævne
hvad tekniske skole for by som for land
har gjort for vor ungdom og håndværkerstand.

2. Og nu skal i høre, hvordan det gik til
at Aulum fik teknisk skole
Jo mænd her fra  byen, udregned`  så snild
en god ting, derpå kan I stole
Den tekniske skole for lærlingestand
kan hjælpe de unge til modning og mandag

3. Og så trådte sammen de førende mænd
og nu blev der lejet lokale.
De ledende kræfter, som støt gik i spænd
kan nævnes i følgende skal;
Hr. Pedersen, Knudsen og C. Laugesen
Ved disse begyndte vi undervisningen.

4. Kun småt og beskeden den skole skal gå
vi havde jo ej millioner,
og tilskud til driften vi ej kunne få,
fra højeste institutioner
Så derfor ved frivillig hjælp vi den drev
til år nittenhundred og femten vi skrev.

5. Det årlige tilskud da endelig kom
fra stat og fra amt og kommune.
Og så blev der råd til forbedringer som
opildner vor vestjyske lune.
Med tegning og regning og skrivning og sang
elever og lærer ret kom i gang

6. Fra vi her i Aulum fik skolen på gled
en kvart sekel år er henrunden
Dens udvikling stadig og støt fremad skred
og vi undertiden har funden
velsigned frugter af arbejdet her
og set at vor ungdom har skattet dets værd.

7. Den tekniske skole har virket til gavn
for mange i håndværkerstanden.
Ja, den har afhjulpet et længe følt savn
thi målet er slet ingen anden
end føre vor ungdom i fremskridtets bånd
og give som ballast dem kundskab og råd.

8. Vor Borger- håndværksforening vi her
i sangen ej heller må glemme
thi tekniske skole er ”barnet” som der
i denne forening har hjemme.
Og den er, som Laugesen sagde en gang
et kælebarn, som vi højt sætter i rang.

9. Når ungdommen bruger, med vilje og hånd
talenterne som blev dem givet
så kan vi lede i kundskabens ånd
at de kan klare sig i livet
blandt håndværkerstanden, og blive perfekt
som ingeniør, tegner – måske arkitekt.

10. Hvem der nu har været bestyrelsens mænd
i alle de år som er svundet
det lader vi ligge – thi sagen er den
at tekniske skole har vundet
udbredelse her, som i sogne omkring
og knyttet tilsammen en venskabets ring.

11. I ringen de tekniske skoler er dem
vi her i en række vil nævne;
Vildbjerg, Videbæk, Vinderup, Aulum og Vemb
med disse vi samles til stævne
samt Haderup, Spjald og så Ulfborg til slut
Nu disse er samlet til et institut.

12. På sådan en dag lægges arbejdet frem
som tekniske skolers elever
har frembragt en vinter, og så lagt i gem,
og dommerne deraf fremhæver
til dadel og ros, alt som skæbnen det vil
bedømmelsen den lægger ”vore folk til”

13. Som talere her på vor tekniske dag
hr. Rasmussen kom, og hr. Haugsted
Og dem vil vi byde da, her i vort lag
velkommen – nu er vi i ”lav med”
at gøre hvor samvær i dag til en fest
Og støtte de tekniske skoler i vest.

14. Så lad os slå kreds om vor dejlige sag
de vestjyske tekniske skoler
og råbe et leve og hurra i dag
på ungdommen trøstigt vi stoler.
De vestjyske skoler skal leve, o ja,
de leve, de længe skal leve; Hurra!