Herning Historie

Aulum handels- og landbrugsbank


Eftersom næringslivet i Aulum by og omegn, i årene indtil 1918, voksede, var forbindelsen til pengeinstitutter mere nødvendig. Således havde formanden for Aulum sparekasse, sognefoged, Eskild P. Jensen, foruden sparekassen også forbindelse med Holstebro Bank, som tillidsmand for denne, i Aulum og omegn.
Eskild P. Jensen var en meget forstående mand, overfor byens næringsliv og dens pengeopsætning. Således kunne man altid få sine pengesager ordnet i Holstebro Bank, når E. P. Jensen havde sat sit stempel på dokumentet. Der var dog altid den hage ved det, at man skulle have papirerne (vekslerne) sendt med rejseposten til Holstebro, for derefter først at modtage dem, når E. P. Jensen kom tilbage.. Det var jo forbunden med en vis ulejlighed, endskønt Holstebro Bank gav sine kunder i Aulum en god og meget kurant behandling, så var byen alligevel vokset så meget, og selvstændighedstrangen blevet så fremskreden, at man begyndte at lufte tanken om egen bankvirksomhed, enten i form af en filial fra en af bankerne i Holstebro eller Herning, eller en selvstændig bank, i Aulum by.
Landboforeningen var ligeledes interesseret, og i forbindelse med denne, søgte man at få startet en selvstændig bank, hvis den fornødne startkapital kunne fremskaffes.
Et 3-mands udvalg bestående af manufakturhandler J. P. Jensen, købmand Chr. Halkjær og tømmerhandler, C. Laugesen fik overdraget at undersøge sagen, ved blandt andet, at besøge andre banker, som var rejst i forskellige andre stationsbyer. Således besøgtes Ikast og Vinderup Bank, som på det tidspunkt var de eneste selvstændigt oprettede banker på egnen, foruden købstadsbankerne i Herning og Holstebro. Disse antog vi at være for store for os at tage mål efter, hvorfor vi holdte os til de nævnte stationsbyer.
Efter de oplysninger og den indsigt man fik gennem nævnte forarbejde, vovede man at tænke på at fortsætte arbejdet, og søgte at tilvejebringe den nødvendige aktiekapital, hvis mål var ca. 100.000 kroner, men blev nedsat til 50.000 kroner. Ved en omfattende tegning af aktier på beløb fra 100 kroner, og opefter, lykkedes det at rejse en aktiekapital, på 50.000 kroner, og banken blev startet på dette grundlag, og åbnet for drift, d. 1. april, 1919.
Da der ikke fandtes bankuddannede mænd i Aulum som så sig i stand til at varetage den daglige administration, ansøgte man om en sådan, og fik blandt andet et tilbud fra en bogholder fra Ordrup, Charlottenlund Bank, ved navn Martin Eghoff. Der var vi meget heldige. Eghoff var fuldt uddannet bankmand. Han styrede bankens regnskab og ekspedition på en meget tiltalende måde, var omgængelig, præcis og meget nøjagtig i udførelsen af sin gerning.
Som nævnt, blev Aulum Handels- og Landbrugsbank, åbnet d. 1. april, 1919. Det første bankråd kom til at bestå af nævnte 11 medlemmer;
Anthon Agerskov, Hodsager
Jens Brix, Aulum
Chr. Grønbæk, Aulum
Chr. Hartvigsen, Vinding
Jeppe Pedersen, Aulum
Lars Storgaard Laugesen, Aulum
Chr. Søndergaard, Aulum
Direktionen;
Gårdejer Jens Jensen, Varhede
Købmand Chr. Halkjær, Aulum
Af denne første bestyrelses 11 medlemmer, er der når disse linjer skrives i 1961, er der kun to nulevende, nemlig Chr. Hartvigsen og Chr. Laugesen, som begge har begæret sig fritaget. Af direktionen er Jens Jensen afgået ved døden.
Aktiekapitalen var som nævnt fra starten på 50.000 kroner. Dette var temmelig lidt, hvorfor aktietegningen forblev stående åben for eventuelle nye aktionærer. Men det første år steg den kun med 400 kroner, og i 1921 til 76.000 kroner, hvor den forblev indtil 1933.
Derefter foretoges en aktieudvidelse med 25.000 kroner til 125.000 kroner, og i 1955 til 200.000 kroner, for endeligt, i 1959, til 300.000 kroner, for at opfylde banklovens krav som selvstændig bank.
I 1945 opsagde bankbogholder M. Eghoff sin stilling i Aulum bank. Ved Eghoffs fratræden, antoges Aage Nielsen som bogholder. Han varetager stadig den daglige administration, på en stille, høflig og forstående måde, og betjener kundekredsen med gensidig tillidsfuldhed.
I begyndelsen skulle ledelsen da bestå af et bankråd, mens der i den mellemliggende tid, ved lov blev forandret til at skulle bestå af et repræsentantskab og en bestyrelse, foruden direktionen.
C. Laugesen