Herning Historie

Brandstifteren fra Gjelleruplund

Ansøgning om benaadning for tugthusfange Anders Christensen Meldgaard 71 Aar:
Justitsministeriets 1. Departements Forestillinger 1866.

Ved den Viborgske Lands – Overrets Dom af 15de Juni 1857 er han for Brandstiftelse i Medfør af Frdn. af 26de Marts 1841 § 4 anseet med 12 Aars Tugthusarbeide.
Domfældte, der var meget forfalden til Drik kom den 10 September 1856 om Aftenen i en noget beruset Tilstand til sin Svigersøn Sognefoged Christian Hansens Gaard i Gielleruplund, hvilken Gaard Domfældte tidligere havde eiet, men for omtrent 15 Aar siden havde afhændet til Svigersønnen.
Da han fandt Døren til Svigersønnens Leilighed lukket, begav han sig – efter først at havet sovet en Stund i en Seng i Karlekammeret, som han maatte forlade ved Karlens Ankomst – op paa Høladet, medhavende en Brændevinsflaske med ½ Pot Brændevin, som han der tømte.
Efter at have sovet en Stund, faldt han ned af Høladet i et nedenfor værende Rum. Han blev nu opirret deels fordi han stødte sig, deels fordi han derved kom til at tænke paa Ubehagelighederne ved sit Natteleie og antog at man havde lukket Vaaningshusets Døre for at holde ham ude, – og da han iforveien var vred paa Svigersønnen, som formentlig havde forurettet ham i et Pengemellemværende, besluttede han for at hævne sig at stikke Ild paa Gaarden.
Denne Beslutning udførte han strax ved at antænde Taget af Gaardens østlige Udhus der var sammenbygget med Vaaningshuset. Da Ilden fængede vil han strax have fortrudt Gjerningen og anstrængt sig for at slukke Ilden med sin Kasket, som han ved den Leilighed mistede, men da det ikke lykkedes, stillede han sig i Gaardens Port for at see om Folkene vaagnede, idet han ellers vilde have vækket dem.
Da han saae en af Karlene komme ud, forlod han Stedet og kom en Timestid efter til Herning vel i en noget beruset Tilstand, men dog ved sin fulde Bevidsthed. Ilden greb saaledes om sig, at 2 Gaarde og 4 Huse nedbrændte, men intet Menneske tilsatte Livet.
Gaardmand Peder Olsen Skovhus har nu som Domfældtes nærmeste Slægtning allerunderdanigst anholdt om hans Løsladelse. Denne Ansøgning er anbefalet af vedkommende Sogneforstanderskab og af Sognets Præst, der have bevidnet, at Anders Christensen Meldgaard i sin Tid har været en stræbsom og dygtig Mand, der i flere Aar har været Sognefoged, – og saavel vedkommende Underdommer som Amtet have i Betragtning af Fangens høie Alder anbefalet ham til at eftergives den resterende Deel af Straffen for en Forbrydelse, som han har udøvet i en ved Nydelsen af Spiritus og Tanken om formentlig Uret ophidset Sindsstemning.
Ifølge indhentet Oplysning fra Strafanstalten har Meldgaards Opførsel været særdeles god og han er i høi Grad affældig af Alderdom. – I Betragtning af, hvad der saaledes er anført til Gunst for den nævnte Fange, samt da han nu har hensiddet i 9 Aar i Straffeanstalten nærer jeg ingen Betænkelighed ved at anbefale ham til Deres Majestæts Naade at eftergives de resterende 3 Aar af Straffetiden.
I Henhold hertil tillader jeg mig saaledes allerunderdanigst at indstille:
at Tugthusfange i Horsens Strafanstalt Anders Christensen Meldgaard allernaadigst maa forundes Friheden.

Justitsministeriet den 31 Marts 1866
Allerunderdanigst
Leuning.

Kilde: Rigsarkivet – Justitsministeriet 1. Kontor – Forestillinger 1866.
Kirkebog for Horsens Tugthus 1853 – 1880:
No. 15. Anders Christensen Meldgaard,
Alder: 71,
Haandtering: forh. Sognefoged,
Hvortil bortreist: Gelleruplund, Hammerum Herred.
Anmærkninger, naar løsladt: d. 19de April
Benaadet i Anledning af Kongens Fødselsdag d. 8de April.