Herning Historie

Frølund Jens Kristian

Jens Kristian Frølund

Jens Kristian Frølund

Frølund i Gjellerup sogn

Født: 1873 i Gjellerup — Død: 1944 i Frølund

Chr. Frølund overtog i 1899 25 tdr. land af sin fødegaard i Gjellerup, blev gift samme aar med Ane Marie Olesen, født i Krogslund.

Ejendommen bestod af 10 tdr. land dyrket jord og 15 tdr. land hede. Købesummen var 2000 kr.
Gennem årene har Chr. Frølund udvidet gårdens areal, både med agerjord, mose og eng, således at det samlede areal ved hans død var på 52 tdr. land.
Siden 1899 er opdyrket i alt 25 tdr. land, og 20 tdr. land som han købte i 1906 måtte grundforbedres i enhver henseende. På hele gårdens areal er der udført dræningsarbejde, og der er merglet to gange.
Læbælter — i alt 800 løbende meter er plantet ved ejendommens nord og vestside, samt om en 2 tdr. land stor fenne lige ved gården.
De første bygninger blev opført på den rå hede; men de er siden tilbygget og fornyet, så der ved Chr. Frølunds død stod en moderne gård, omgiven af en meget smuk have på 1 tdr. land, som hans dygtige hustru skal have æren for.
I begyndelsen måtte Chr. Frølund i flere år tage arbejdehos fremmede, bl.a. Tørvegravning, og han udnyttede sine fritimer og aftner ved arbejde med en strikkemaskine; disse aftner hjalp ham med at klare sine økonomiske forpligtelser.
Foruden indsatsen ved opdyrkning og kultivering skal fremhæves Chr. Frølunds dygtighed i husdyrbruget, han drev i ca. 30 år et meget anset Svineavelcenter, der endnu fortsættes af hans hustru. Han har også deltaget virksomt i kvægavlsarbejdet. På sin gård, hvor der de første aar kun var en besætning på 3 køer og 3 fedesvin, var der ved hans død en besætning på 4 heste, 18 malkekøer, 20 ungkreaturer, 70—100 svin.

Trods Chr. Frølunds store arbejde for hjemmets fremgang blev hans evner taget stærk i Brug i det offentlige liv. Heraf skal nævnes formand for Gjellerup sogneråd i 11 år. Formand for Hammerum Andelsmejeri i 12 , der i de år var landets største smørmejeri, i bestyrelsen for børnehjemmet ”Gamle Minder” i Hammerum, i bestyrelsen for Folkebanken i Herning m. m.

Endelig skal nævnes at Chr. Frølund allerede i sin ungdom var optaget af plantningssagen idet han da sammen med fire andre tilplantede 50tdr. Land hede, som bærer navnet ”De unges Plantage”, ligesom han i sine sidste år var virksom for at samle en del parceller på Gudumkjær hede, som tilhørte forskellige lodsejere, til en samlet enhed for Gjellerup kommune til beplantning.
Det kan tilføjes at Chr. Frølund fik tildelt Landhusholdningsselskabets sølvbæger for landboflid