Herning Historie

Øjenvidne til Hernings købstadsfest 1913

Oluf Nielsen fortæller som øjenvidne til festen 1913.

Tirsdag 1. April 1913 ophøjedes Herning til Købstad. I den Anledning blev der afbrændt et mægtigt stort Fyrværkeri paa Torvet. Der var Festmiddag paa Hotel ”Eyde” for afgaaende Sogneraads- og tiltrædende Byraadsmedlemmer samt mange flere.

Postkort udgivet 1913

Kl. 12 Midnat proklamerede Direktør Yde, at Herning nu var traadt ind i Køb-stædernes Tal, og han haabede på, at ”Stjernen på Heden” fremdeles maatte bevare sit Ry som den foretagsomme, driftige By, den hidtil havde været. Et Leve for Fremtidsbyen Herning!
Nu rungede Hurraraabene gennem Luften efterfulgt af Kanonsalutterne og Raketterne og hele det prægtige Fyrværkeri, og Torvet tømtes langsomt for den store Folkemængde, der var mødt.
En morsom Episode forefaldt ved denne Lejlighed. Da Direktør Yde paa Slaget 12 stod på Talerstolen med Uret i Haanden og ventede paa, at Kirkeuret skul-de slaa sine 12 Slag, var Slaghammeren til Kirkeklokken af en eller anden Grund slaaet fra, og der kom intet Slag. Direktør Yde blev dog et Øjeblik efter klar over dette og begyndte, saa der var ikke mange, der opdagede det, men vi, der stod med Tændrørene i Haanden til Fyrværkeriet var straks klar over Miseren.

Postkort udgivet 1913