Herning Historie

Ørnhøj kirke

Ørnhøj kirke

Nørre Omme sogn er et stort og udstrakt areal med 7527 ha og ca. 10km nord til syd og ligeledes fra øst til vest. Ca. 2,5 km fra sognets sydgrænse ligger Nr. Omme kirke. Udviklingen førte mere beboelse til og behovet for endnu en kirke opstod. 11. juni 1906 indbød menighedsrådet for Nr. Omme sogn til drøftelse om sagen. De vedtog enstemmigt at nedsætte et udvalg der skulle arbejde videre med sagen. 16. januar 1907 blev indsendt en ansøgning til Kirke- og undervisningsministeriet om bevilling til en ny kirke i den nordlige del af Nr. Omme sogn.

Men vejen var lang, og først 4. maj 1914 forelå en bevilling på finansloven på 18.500 til at bygge Ørnhøj kirke for.
Byggesummen var imidlertid 23.500. De resterende indkom ved frivilligt bidrag blandt beboerne.

Endelig 7. oktober 1914 kunne provst V. H. Petersen nedlægge grundstenen.
Det blev nu afdøde snedkermester Kjær-Petersen, Ørnhøj at bygge kirken under arkitekt Ahlmanns ledelse og den 8. september 1915 afholdtes der afleveringssyn over den nye kirke.

Ringkøbing Amts dagblad skrev følgende: ”Den tager sig smukt ud som den ligger der på bakkeskråningen, med stænkpudsede hvidkalkede mure og sit røde tegltag. Gennem tårnets søndre side kommer man ind i kirken, hvis indre gør et lyst og venligt indtryk. Væggene er lysegule forneden og hvide foroven med en frise under loftet. Over skibet er der bjælkeloft med malede borter, over koret er loftet stukkaturarbejde.
Prædikestolen og forsiden af alterbordet er teaktræ. På alterbordet ser man 2 messinglysestager skænket af 2 dansk-amerikanere P. og A. Mouridsen, Store Spåbæk. Samt en syvarmet lysestage. Endvidere en smuk kalk skænket af fru Else Refsgaard og en håndsyet alterdug syet og skænket af kvinder i Ørnhøj.

Efter årelang venten oprandt indvielsesdagen den 7. november 1915.
Det var dejligt vejr. Der var feststemning over den store forsamling, der fyldte kirken. På slaget 11 ankom den gejstlige procession med biskoppen, amtmanden, provsten og herredsfogeden i spidsen fuldt af en del præster i ornat, bærende de hellige kar og bøger.
Biskop Kock var iført sin smukke bispekåbe, flere pastorer læste et afsnit af biblen. Da oplæsningen var forbi trådte biskoppen frem og indviede kirken i den treenige Guds navn.
Umiddelbart efter indvielsen blev et ungt par viet – nemlig købmand P. Pedersen, Ørnhøj og Frk. Mathilde Raunsbjerg, datter af landmand og dyrlæge M. Raunsbjerg, Ørnhøj.
Senere på dagen var der fællesspisning på hotellet, hvor ca. 250 mennesker deltog.
Længe troede man at første begravelse på Ørnhøj kirkegård var den unge brud som blev viet på indvielsesdagen, men ved granskning af kirkebogen har det dog vist sig at det var en 18 dage gammel pige Kirsten Poulsen fra Abildå. Mathilde Pedersen, født Raunsbjerg blev begravet i maj 1916….

Hvis man gennemlæser de gamle menighedsrådsprotokoller, kan man få det indtryk at rådets opgaver op til 1950 har begrænset sig til budget og fordeling af hvad der er indsamlet i kirken. Der var depressionsårene i 1930’erne og i krigsårene lå alt næsten stille. Alligevel har kirken fået mange gaver, fx en kniplet bort på alterdugen af tidligere organist Maren Kristensen, messehagel m.m. Ikke alt er listet op men læs her om lidt af hvert:
Sket i kirken:
1942: Særkalk, de små sølvbægre indføres
1943: Man får et kirkegårdskort
1950: Nye lampetter og nye lysekroner, skænket af frk’ Thomsen og Akselbo
1951: Høreapparater opsættes
1958: Kapel og lighus bygges
1962: Restaurering og elvarme
1964: Første kirkeblad
1972: Orgel skænkes af Chr. Vad
1978: Nyt stendige
1980: Kirkegård udvides mod nord
1990: Kirke-ur og flagstang skænkes af Anna og Osvald Pedersen
1990: Klokkespil skænkes af Kathrine Jacobsen, Vildbjerg
1992: Kirkecenter indvies
2007-08: Renovering
2008: Kirken genindvies – bl.a. med nyt alterbillede
2011: Nyt krucifiks foræres til kirken
2015: Kirken fejrer 100-års fødselsdag

Præster ved Ørnhøj Kirke:
Pastor Magnus Thordur Magnusson 1895-1916
Pastor Kaj Fønns-Jørgensen 1916-1927
Pastor Ejnar Bang 1927-1935
Pastor Viggo Sørensen 1935-1969
Pastor Ernst Mølgaard Ottosen 1969-2004
Pastor Ole Rasmussen 2004-2012
Pastor Bodil Toftdahl 2012