Herning Historie

Strid imellem N. Clasons og Skarrild-Arnborg sogneforstanderskab,
over betaling af skolepenge i 1845


N. Clasons brev til amtet


Den højvelbaarenhed hr Schulin
Amtmand i Ringkøbing

Deres højvelbaarenhed, vilde jeg herved tillade mig, at underrette om, hvordan jeg siden
nogen tid har bemærket, at det herværende sogn, søger at vælte sognets omkostninger, i
et ganske uforholdsmæssig maal paa mig.

Hvordan at jeg for nogle dag siden, ved fordring af de mig paabydede skolepenge, som var
6 Rbd courant, saa mig nødsaget til, at protestere imod en saa vilkaarlig behandling, og ikke
at betale nævnte 6 Rbd.

Captain Knudsen til N. Karstoft, hvis ejendom, som bekendt, langt overgaar min gaard i
størrelse, var paa den mig foreviste skoleliste, næst mig da, som var anført først og navnlig
med 2 Rbd courant, og det maa saa meget mere forundre mig, at man paabyrde mig, en
saa høj afgift, da jeg for egen bekostning underholder 2 skoler her, og til hver lønner en
skolelærer, nemlig en skole for mine egne børn, og en for fabriksbørnene, saavel som for
de herværende beboere.

Jeg kan derfor paa ingen maade, anse en saadan handlemaade for rigtig, og tillader mig at
berette, at den sum 6 daler er ligesaameget, som kongen giver nogle skolelærere, og at de
store gaardbesiddere, som for deres familie benytter skolerne, betaler en halv eller en daler
courant.

Mon det overhoved vel er at holde ubillig (rimelig), at man forlanger skolepenge af mig, da
jeg aldeles ikke benytter skolen, som er jeg desuagtet gøre beredvillig for min gaard, at
betale en paa en afgift dertil, i forhold til andre gaarde, men den afgift maa ikke fastsættes
efter størrelse og værdi af min fabrik, hvortil jeg selv holde lærer.

Jeg tillader mig derfor at anmode den højvelbaarenhed om behageligt, at ville foranstalte,
at der for fremtiden ikke paalægges mig højere byrder, end de efter størrelse af gaarden, og
jeg tager mig endvidere den frihed. at imødese den højvelbaarenheds ærede resolution,
hvorved jeg, finder mig forpligtet til, at betale ovenomtalte 6 Rigsdaler courant, hvorom jeg
imidlertid mener med ret, at det ikke bliver tilfældet.

Med særdeles højagtelse
N. Clason
Clasonsborg d. 14de 1845.

Sogneforstanderskabets skrivelse til Amtet

På en under 14. mai dette aar, til det Kongelige Amt i Ringkøbing, af Herr. Clason til
Clasonsborg indgiven klage, over at Skarrild-Arnborg kommune, siges at vælte sognets
byrder, i et uforholdsmæssigt maal over paa ham, og paa grund af, at han selv holder lærer
til sine børn, og til de børn som er i fabrikken, mener at være fritagne, for at bidrage til det
offentlige skolevæsen i sognet, tillader sogneforstanderskabet for Skarrild-Arnborg sig efter
ordre at erklærer saaledes:

Herr. Clason beraaber sig paa, at Hr. Propritær Knudsen til Nørre Karstoft, har en langt
større gaard, omtrent 10 tdr. hartkorn, ved som og giver i skolebidrag kun 2½ Rbd, i stedet
for han selv er ansat til 6 Rbd Courant.

Men han betænker ikke at forandre den gamle gaard Skau, 20 Tdr. Hartkorn, med
bygninger, der er undergiven arealskat til en assuranceværdi af 12,150 Rbd, som efter
forordningen af 13. aug. 1841 § 3, ville udgøre noget over 12 tønder Hartkorn, altså i alt 15
tdr. Hartkorn, og 5 tdr. mere end Nr. Karstoft, hvis bosidder Hr. Knudsen desuden forrenter
10.000 Rbd.

I stedet for, at Hr. Clasons ejer en fabrik, som daglig beskæftiger 60-70 mennesker, som i
forening med et kostbart møblement – som billig (retfærdig) kan anslaas til 80.000 Rbd, saa
skønnes ikke rettere, end at sammenligne med hr. Knudsen til Karstoft, er saa uheldigt valgt,
da det deraf bliver mere end tydeligt nok, at Hr. Clasons ansættelse af 6 rbd til skolebidrag,
er meget for lidt.

For endnu tydeligere at oplyse sagen. ville vi sammenligne ham med aftægtskonen Stine
Hauge til Nr. Karstoft, som trækker rente af 10.000 Rbd. og er ansat for 3 Rbd, samt en
aftægtsmand Jens Pindvig, som ejer 5000 Rbd. og giver 2 Rbd Courant til skolebidrag.

Hvoraf følger at Hr. Clason, ifølge ligning efter hartkorn, formue og Lejlighed, ville komme til
at bidrage til skolerne herved, med de 6 Rbd, som han nu er ansat for.

Clasonsborg med alle dens beboere, er skolepligtig til biskolen i Green, hvortil han uden
videre kan sende baade sine egne børn og fabriksbørnene hen, saa at den grund, at han
holder lærer og guvernante etc. etc., for sine egne børn falder bort af sig selv.

Skolen for fabriksbørnene, som desuden er ulovlig, da den ikke er approberet af
amtsskoledirektionen, er aldeles privat, da Hr. Clason derved skriver mindre om, tid til at
benytte børnene i fabrikken, og vi haabe at det heraf, at vil kunne indses, at Hr. Clasons
klage over at være ansat for højt til skolebidrag, er aldeles ugrundet, og tvivle derfor heller
slet ikke om, at den som saadan vil blive ganske afvist.

Skarrild præstegaard d. 24. juni 1845

Sognepræst C. Christiansen – Christen Mourritsen – Niels jensen – Jacob Christensen –
Niels Chr.


Amtets skrivelse

I anledning af Clasons overstaande besværing, om at være ansat for højt til skolebidrag,
resulerede amtsraadet den 11. juli, at det ingenlunde fandt det andragne paalignede bidrag
til skolerne for højt.

Ringkøbing Amtsraad d. 12. juli 1845.