Herning Historie

Flensborg Jens Thygesen Rasmussen

Jens Th. Flensborg og Karoline

Jens Th. Flensborg og Karoline

Født: 1859 i Ikast — Død: 1948 i Gjellerup

Jens Th. Flensborg blev gift den 23. november 1880 med Karoline Lauridsen fra Krøjgård i Gjellerup. De fik fra Krøjgård et areal nord for Gjellerup by på ca. 60 tdr, land hede, med lidt eng og kær imellem.
Indbefattet i arealet var et opdyrket fæstested på 8—10 td, land, som J. Th. Flensborg købte fri for 2000 kr. de boede i Krøjgård om vinteren og begyndte straks på opdyrkning af de ca. 50 td, land hede samt gjorde forberedelser til byggeriet. Der blev i sommeren 1881 bygget et stuehus samt to udhuse.
Det blev en travl sommer. J. Th. Flensborg måtte selv sammen med en dreng passe murer op, og der blev begyndt tidlig og holdt sent op. Som eksempel på den tids arbejdsindsats kan nævnes, at murerne en morgen havde muret tre skifter på stuehuset før solen var stået op.
Der blev taget hårdt fat på opdyrkningen, og det krævede en endnu hårdere indsats med merglingen. Merglen blev gravet om vinteren på selve jorden; men det var en meget dårlig kvalitet, med ringe kalkindhold, som der skulde bruges 3 – 4 gange så meget af som den mergel vi nu får tilført. Til opdyrkning og mergling kom endvidere, at jorden var stærkt vandlidende, så der måtte graves grøfter, endda tit for hver ager.

Selv om der var mere end nok med marken, blev der dog tid til at anlægge en efter den tid ret stor have, og plantet rigelig med læ, ligesom der også langs det vestre skel blev plantet læhegn.
Det var ikke alene hjemme J. Th. Flensborgs arbejdskraft blev taget i brug, han har gjort sin indsats i det offentlige arbejde til fulde, her nævnes medlem af Hammerum mejeris bestyrelse, medlen af Gjellerup sogneråd to gange, 1898—1904 og 1913—1921, deraf en stor del af tiden som formand. I menighedsrådet i 8 år, vurderingsmand til ejendomsskyld, kredstakssationsmand for vest og sønderjyske kreditforening.
Når dertil kommer, at der var 9 børn, forstår man, at de for landbruget vanskelige tider omkring halvfemserne ikke blot gav arbejde, men også bekymringer.
Men arbejdet fik dog sin løn, Jens Th. Flensborg begyndte med en besætning på 1 hest, 2 stude, 4 køer og 4 får, og afstod i 1920 gården til en datter, der var da 4 heste, 14 køer, 16 ungkvæg og 2 svin.
Derefter købte han en lille ejendom, V. Lindbjerg som han drev til sin død den 5 november 1948