Herning Historie

Olesen, Mads Skov – Hedeopdyrker

Anne og Mads Skov Olsen

Anne og Mads Skov Olsen

Langelund, Gjellerup sogn

Født: 1886 11 30 — Død: 1961 04 07

Gjellerup sogneråd har foreslået nednævnte person optaget i fortegnelsen over de hedeopdyrkere der bør erindres i Kongenshus mindepark.

Mads Skov Olsen overtog gården St. Langelund i Gjellerup sogn den 1. november 1913, blev gift den 16 juni 1914 med Anna Mortensen, datter af skotøjshandler Otto Mortensen Hammerum. Til gården hørte et jordtilliggende på 154 tdr. land, hvoraf 64 tdr. land henlå i hede og mose, senere er tilkøbt 22 tdr. land som også henlå i hede og mose, samt et mindre engareal. I alt har Skov Olsen opdyrket 70 tdr. land med heste og plov, samt 10 tdr. land, hvortil er anvendt traktor.

I samme tidsrum er der tilplantet 41 tdr. land, hvoraf 1 tdr. land med løvskov, resten med gran og fyr, endvidere en del læbælter, så marken nu er systematisk hegnet mod sandstorm; de lave arealer er gennemdrænet i alt 52 tdr. land. Skov Olesen har selv personlig ledet arbejdet og nedlagt alle rør.
At der har været system i dræningen fremgår af at selv de første nedlagte rørledninger endnu virker tilfredsstillende efter de mange års forløb. Efterhånden som opdyrkningen skred frem blev jordarealet for stort til bygningerne på gården. Der blev så udstykket og bygget to gårde på marken, først en på 44 tdr. land, som efter nogle år blev solgt da det blev for besværligt at drive den ved bestyrer, senere en gård på 30 tdr. land, som er overtaget af den ældste søn.

Siden 1936 har Skov Olsen taget fat på den opgave at samle nogle parceller på Hesselbjerg hede i Ikast sogn, som tilhørte forskellige lodsejere, i alt 80 tdr. land, som nu er skænket til Gjellerup kommune, som et areal der til dels beplantes som fredsskov, med de smukkeste hedepartier fredet. Forinden afståelsen havde Skov Olsen tilplantet ti tdr. land.

Foruden at drive gården frem til et mønsterbrug, blev Skov Olesens evner taget stærkt i brug i sognets offentlige liv, heraf skal nævnes 21 år som medlem af Gjellerup sogneråd i perioden fra 1925 til 1946, med i udvalget til oprettelse af Hammerum havebrugsskole, som senere blev omdannet til Landbrugsskolen, samt 8 år som medlem af skolekommissionen m.m.

I 1959 fik Mase og Anne Skov Olesen overrakt Hedeselskabets samt Plantningsforeningens sølvbæger. Endelig skal særlig fremhæves Skov Olesens store interesse for ophjælpning af vildtbestanden på egnen.
Hans kærlighed til alt vedrørende den vestjyske natur er da også blevet påskønnet af Dansk Jagtforening som i 1954 gav ham fortjenestemedaljen i Guld m/diplom for hans store indsats for vildtets pleje, bl.a. ved anlæg og drift af Vildtremisse.

Mindestenen over Anna og Mads Skov Olesen står i naturområdet i Langelund

Mindestenen over Anna og Mads Skov Olesen står i naturområdet i Langelund